Lưu trữ thẻ: điốt là gì

Diode tín hiệu

Điốt tín hiệu (diode tín hiệu) là hai cực nhỏ dẫn dòng khi phân cực...

Phân biệt sự khác nhau giữa Diode & Transitor

Một trong những khác biệt lớn giữa các diode và transistor là các diode chuyển...

Điốt là gì?(What is a Diode)

Một diode là một thiết bị bán dẫn mà chủ yếu đóng vai trò như...