Download

1. Download phần mềm của Elitech:

  • Mời bạn tải về phần mềm ElitechLog Windows sử dụng cho nhiệt ẩm kế tự ghi Elitech GSP-6. Phần mềm giúp kết nối máy tính, thu thập dữ liệu và phân tích dữ liệu. Tải về    

2. Download phần mềm của hãng Fluke:

3. Download phần mềm của hãng Tenmars:

  • Phần mềm cho nhiệt ẩm kế tự ghi Tenmars TM-305U Tải về